Menu

Privacy statement

Stichting Pencak Silat Centrum Hoogezand is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
p.s.garuda@gmail.com

Marco Snijder (voorzitter), te bereiken via p.s.garuda@gmail.com, is de functionaris die aanspreekbaar is bij vragen/klachten over gegevens van Stichting Pencak Silat Centrum Hoogezand.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Pencak Silat Centrum Hoogezand verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres

Onze website en/of stichting heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd en indien van toepassing. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via p.s.garuda@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Pencak Silat Centrum Hoogezand verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het bijhouden/controleren van uw betalingen.
– Verzenden van (groeps)mails met relevante informatie over onze stichting.
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
– Om contact met andere leden mogelijk te maken.
– Voor het voeren van een ledenadministratie.

Stichting Pencak Silat Centrum Hoogezand verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

De grondslag voor de verwerking van deze gegevens is met uitzondering van het laatste doel een overeenkomst.

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting Pencak Silat Centrum Hoogezand neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Pencak Silat Centrum Hoogezand) tussen zit. Stichting Pencak Silat Centrum Hoogezand gebruikt slechts één beveiligd excel-bestand (en backups daarvan) waarin alle voornoemde persoonsgegevens van leden verzameld zijn. Verder zijn bepaalde persoonsgegevens terug te vinden in ons archief van oorkondes voor examens ten behoeve van het behalen van graduaties bij Pencak Silat Garuda.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Pencak Silat Centrum Hoogezand bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres worden tot 7 jaar na facturatiemoment bewaard i.v.m. fiscale verplichtingen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Pencak Silat Centrum Hoogezand deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Pencak Silat Centrum Hoogezand blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting Pencak Silat Centrum Hoogezand gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Pencak Silat Centrum Hoogezand en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar p.s.garuda@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting Pencak Silat Centrum Hoogezand wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Pencak Silat Centrum Hoogezand neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via p.s.garuda@gmail.com.